• آیا می دانید 11 درصد از انسان های کره زمین چپ دست هستند
 • آیا می دانید اگر خوراکی با بزاق دهان مخلوط نشود نمی توانید آنرا بچشید
 • آیا می دانید افراد به طور متوسط ظرف زمان 7 دقیقه به خواب می روند
 • آیا می دانید 8 درصد از افراد یک دنده اضافی دارند
 • آیا می دانید کوچکترین استخوانی که در بدن شما یافت می شود در گوش شماست
 • آیا می دانید با خوردن کرفس بیش از آن که کالری جذب کنید کالری می سوزانید
 • ایا می دانید پلک زدن شما در یک روز معادل نیم ساعت بسته بودن چشم است
 • آیا می دانید پاهای شما 26 استخوان دارد
 • آیا می دانید به طور متوسط 78 درصد مغز افراد را آب تشکیل داده است
 • آیا می دانید مغز شما 20 تا 25 درصد اکسیژنی را که تنفس می کنید مصرف می کند.
 • آیا می دانید یک چهارم استخوان های بدن شما در پاهای شما قرار دارند
 • آیا می دانید زبان شما از همه اعضای بدن شما سریعتر خود را ترمیم می کند